Yhdistyksen ajamat asiat

 

Leikkikenttä Lattomeren Leikkikerttu

Rakentaja ja ylläpitäjä: Lattomeren Kyläyhdistys ry

Tausta ja tarve

Lattomeren kylällä ei ole ollut mitään yleistä leikkipaikkaa lapsille.
Lattomeren koulun pihassa on muutama kaupungin ylläpitämä leikkiväline, mutta niitä ei voi yleisesti käyttää koulupäivän aikana. Porin kaupungin tarjoamat toiminnot lapsille ovat suurimmaksi osaksi Porin keskustan alueella automatkan päässä Lattomereltä, joten kylällä todettiin olevan tarve oman leikkialueen saamiseksi.

Lattomeren Kyläyhdistys ry:n yhtenä toimintaperiaatteena on lisätä kylän asukkaiden viihtyvyyttä. Lattomerelle on yhä enenevässä määrin muuttanut lapsiperheitä ja tätä kautta väestöpohja on nuorentunut. Kyläyhdistys katsoo, että tarjoamalla toimintaa perheen pienemmille, vaikutamme koko perheen viihtyvyyteen alueella. Lisäksi maatalousvaltaisena kylänä haluamme säilyttää ja edesauttaa lasten luonnontuntemusta. Leikkikertussa järjestettävien tapahtumien ja toiminnan avulla koemme pääsevämme tähän tavoitteeseen. Toimintapuiston tarkoituksena on edistää lasten luonnontuntemusta leikin varjolla (esim. luonto eri vuodenaikoina sekä eläinten ja kasvien tunnistus) ja siirtää perinnetietämystä nuoremmille ikäpolville. Alueen leikkivälineet liittyvät maaseutuun ja luontoon ja alueella järjestetään tapahtumia, joiden sisältönä ovat vanhat perinneleikit, askartelua luonnon materiaaleista (esim. pajupillit ja käpylehmät), satu- ja tarinatuokiot sekä tutustumista vanhan ajan esineisiin käytännössä (työkalut esim. heinäntekovälineet ja kotitalousvälineet esim. pyykkilauta ja rukki).

Lattomeren Leikkikerttu on avoin kaikille eli sitä voi hyödyntää kyläläisten lisäksi esim. seurakuntakerho, mukilatoiminta, lähikylien asukkaat sekä kaupunkilaiset. Kaupunkilaislapsille järjestettävien tapahtumien kautta pyrimme lisäämään kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta.

Toimintapuiston suunnittelutyötä on tehty osana PMK-verkoston Kylä-kyllä! –hanketta Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijan avustuksella. Lisäksi suunnittelutyöhön on osallistunut seurakunnan päiväkerholaisia.

--------------------------------------------------------------------------------

Tieturvallisuus
Satakunta on mukana yhdessä Pirkanmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien kanssa ylimaakunnallisessa ALMA-kehityshankkeessa Kyläsuunnittelun ja MRL:n (maankäyttö- ja rakennuslain) osallistumiskäytäntöjen yhdentäminen. Suurimpaan osaan kylistä laaditaan ympäristö-, historia- ja rakennusarvot huomioon ottava rakennuspaikkasuunnitelma ja kolmeen kylään osayleiskaavaan johtava esisuunnitelma. Satakunnasta hankkeeseen on valittu viisi kylää: Euran Hinnerjoki, Karvian Kantti, Kokemäen Korkeaoja, Merikarvian Lankoski ja Porin Lattomeri.

Porin Lattomerellä hankkeessa tulee tehtyä pilottikokeilu tieturvallisuutta parantavasta, maaseutuidylliä kunnioittavasta ja uusia osallistamismenetelmiä hyödyntävästä kevyenliikenteenreitin suunnittelusta.
Suunnittelussa huomioidaan Porin kaupungin kaavoituksen ja liikennesuunnittelun sekä Tiehallinnon näkemykset kevyenliikenteenväylien ratkaisuista, mutta myös osallistuvan, kyläläisten tiedoista ja kokemuksista lähtevän suunnittelun keinoin etsitään uusia tapoja ja mahdollisuuksia toteuttaa kyläläisten näkemystä kevyenliikenteenreitistä, joka kunnioittaisi Lattomeren kylän asukashankinnan kannalta kylän merkittävintä ”kilpailuvalttia” eli idyllistä maaseutumaisemaa Porin kaupungin keskustaajaman läheisyydessä ja parantaisi tieturvallisuutta erityisesti lasten koulumatkojen osalta palvellen myös muita tielläliikkujia (vanhukset, lenkkeilijät, mahdollisesti maatalousajoa esim. peltoteiden osalta) sekä soveltaisi suunnittelussa esim. yksityisteiden/peltoteiden hyödyntämistä reitin toteuttamiseksi.

Kyseessä on pilotti, jossa suunnittelun suorittaa Porista lähtöisin oleva
arkkitehtiopiskelija Heikki Ruski kolmen kuukauden työpanoksellaan kesän 2004 aikana ja työn ohjauksesta vastaa Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiosasto. Prosessin tuloksena syntyvän suunnitelman mahdollinen toteuttaminen kevyenliikenteenreitiksi on erillinen asiakokonaisuus ja se arvioidaan vasta suunnittelun jälkeen, vaikka suunnittelussa pyritäänkin siihen, että valmistuva suunnitelma olisi myös mahdollisimman toteutuskelpoinen. Lattomeren kyläläisten osuudeksi hankkeessa tulisi 70 tuntia talkootyötä. Tulemme ottamaan kaikki halukkaat kyläläiset mukaan kun talkoisiin ryhdytään, ajankohdasta tiedotamme lisää myöhemmin.